WidsMob END USER LICENSE AVTAL

VIKTIGT: DETTA ÄR EN LICENS, INTE EN SALE

Denna licensavtal för WidsMob-slutanvändare (överenskommelse eller licens eller EULA) är mellan slutanvändaren (nedan kallad dig eller licenstagaren) och WidsMob Technology Co., Limited, utvecklaren och ägaren av programmet och programvaran (nedan kallad Licensierad programvara eller WidsMob eller programvara).

VIKTIGT: ATT DU DOWNLOADAR, ACCESSERAR, INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN, DOKUMENTATIONEN, SAMMANLÄGGNINGARNA FRÅN WIDSMOB EFFECTS STORE (gemensamt "SOFTWARE"), KOMMER DU MED ATT BUNDAS AV FÖLJANDE VILLKOR I DETTA AVTAL.

Vänligen läs igenom avtalet noggrant innan du hämtar eller installerar programvaran. Uppmärksamhet bör ägnas åt sådana klausuler inklusive men inte begränsat till artiklarna 5, 6, 14, 15, 16 i specialtexter. Om du inte håller med eller har några frågor angående detta END USER LICENSE AGREEMENT (EULA), vänligen kontakta WidsMob. Varje installering, kopiering, åtkomst eller användning av den Licensierade Programvaran av dig ("Licenstagaren") utgör ett godkännande av och ett löfte om att följa alla villkoren i detta EULA.

VILLKOR:

1. LICENSERAD PROGRAMVARA

"Licensierad programvara" innehåller allt innehållet i filerna, skivorna, cd-skivorna, DVD-skivorna eller andra medier som detta EULA tillhandahåller, inklusive men inte begränsat till: information från tredje part eller programvara som Licensgivaren har licensierat för inkludering i den Licensierade Programvaran; Skriftliga material eller filer relaterade till den Licensierade Programvaran ("Dokumentation"); typsnitt; modifierade versioner, uppdateringar, tillägg och kopior av den Licensierade Programvaran, om någon.

2. TILLGÅNG AV LICENSEN

Med förbehåll för villkoren i detta avtal ger WidsMob dig (enskild) den begränsade, återkallbara, personliga, icke-exklusiva och icke-överlåtbara rätten att ladda ner, installera och aktivera programvaran på två separerade datorer enbart för din personliga , privat och icke-kommersiell användning, om du inte har köpt en kommersiell licens från WidsMob. Att dela programvaran med andra eller låta andra se innehållet i denna programvara bryter mot licensen. Du får inte göra programvaran tillgänglig via ett nätverk eller på något sätt tillhandahålla programvaran till flera användare, om du inte har köpt en multi-användarlicens från WidsMob i förväg. WidsMob förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelats dig i detta avtal.

3. LICENSBEGRÄNSNINGAR

1. Licenstagaren får inte och accepterar inte eller tillåter andra att modifiera, anpassa, översätta, sublicense, hyra, hyra eller låna hela eller någon del av den Licensierade Programvaran eller Dokumentationen.

2. Licenstagaren får inte och accepterar inte eller tillåter andra att skapa några derivatverk från hela eller någon del av den Licensierade Programvaran eller Dokumentationen. och Licenstagaren får inte omvända, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden för den Licensierade Programvaran.

3. Licenstagaren kan inte och accepterar inte eller tillåter andra att använda en tidigare version av den Licensierade Programvaran efter att ha mottagit en utskriftsmedia eller uppgraderad version som ersättning till en tidigare version (i så fall måste Licenstagaren förstöra den tidigare versionen).

4. Licenstagaren får inte och accepterar inte eller tillåter andra att använda den Licensierade Programvaran vid drift av företag, flygplan, fartyg, kärntekniska anläggningar, livsstödsmaskiner, kommunikationssystem eller annan utrustning där programvarans misslyckande kan leda till personskada, dödsfall eller miljöskador.

5. Licenstagaren kan inte och accepterar inte eller tillåter andra att ta bort eller dölja Licensgivarens upphovsrätts- eller varumärkesmeddelanden eller upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden från tredje part som Licensgivaren har inkluderat i den Licensierade Programvaran eller Dokumentationen.

6. Licenstagaren får inte och accepterar inte eller tillåter andra att använda den Licensierade Programvaran för att vara värd för applikationer för tredje part, som en del av en anläggningshantering, timesharing, tjänsteleverantör eller servicebyrå arrangemang.

7. Licenstagaren får inte och accepterar inte eller tillåter andra att använda den Licensierade Programvaran på något sätt som är olagligt eller inte auktoriserat enligt detta EULA.

8. Licenstagaren får inte använda andra musikspår, element, bilder, videor som inte tillhandahålls av WidsMob inom Programvaran, om du inte har licens eller tillstånd eller rätt myndighet att använda dem.

9. Licenstagaren får inte använda musikspår, element, bilder, videor i Programvaran (inklusive samlingar från Effects Store) kommersiellt eller på annat sätt som inte anges i denna Avtal.

4. INSTALLATION

Licenstagaren får installera en kopia av den Licensierade Programvaran på en enda dator. Licenstagaren måste vara den primära användaren av den dator där den Licensierade Programvaran är installerad. Detta avtal gäller för alla installationer av den Licensierade Programvaran. Installation av den Licensierade Programvaran på tre eller flera datorer är förbjuden. Licenstagaren får köpa och installera flera licenser om Licenstagaren vill installera programvara på två eller flera datorer. Licenstagaren är ensam ansvarig för alla kostnader som uppstår vid Licenstagarens installation och användning av den Licensierade Programvaran.

5. PROGRAM FÖR FÖRBÄTTRING AV PRODUKTEN

WidsMob har åtagit sig att hjälpa till att skydda din integritet hela tiden, med undantag av vad som föreskrivs i denna överenskommelse. I detta uttalande förklaras den anonyma datainsamlingsprocessen och användningsförfaranden för programvaruförbättringsprogrammet för WidsMob.

För att tillhandahålla och förbättra programvaran, dess funktioner och användarens erfarenhet samlar vi automatiskt in, underhåller, bearbetar och använder information om hur de olika modulerna och funktionerna i WidsMob-programvaran används. Information samlas också anonymt för syftet med statistisk analys om användningen av programvara.

Vi använder endast sådan information för att ge slutanvändarna den bästa möjliga mjukvaruupplevelsen. De insamlade uppgifterna kommer inte att offentliggöras, delas, säljas, handlas eller hyras till tredje part för marknadsföringsändamål. För användare som inte vill aktivera den här tjänsten kan du välja bort på menyn avancerade alternativ under installationsprocessen.

6. AKTIVERING

Den Licensierade Programvaran innehåller tekniska åtgärder som är utformade för att förhindra olicensierad eller olaglig användning. Den Licensierade Programvaran kan innehålla verkställande teknik som begränsar Licenstagarens förmåga att installera och avinstallera den Licensierade Programvaran på en maskin till högst ett begränsat antal gånger, för ett begränsat antal datorer och för en bestämd period i tid som anges av den köpta Licensen. Den Licensierade Programvaran kan kräva aktivering under installationen och i dokumentationen. Om något av sådana tillämpliga aktiveringsprocedurer inte följs kan den Licensierade Programvaran endast fungera i en begränsad tidsperiod. Om aktivering krävs, men Licenstagaren slutar inte aktivering inom den begränsade tidsperioden som anges i dokumentationen eller förklaras under installationen, upphör den licensierade mjukvaran att fungera tills aktiveringen har slutförts, vid vilken tidpunkt funktionaliteten kommer att återställas. Om Licenstagaren har något problem med aktiveringsprocessen kan Licenstagaren kontakta kundens kundservice för support.

7. UTVÄRDERINGSKOPP

Licenstagaren får beviljas en utvärderingskopia av den Licensierade Programvaran kostnadsfritt under en begränsad tidsperiod ("Utvärderingskopia"). Vissa funktioner och / eller funktionaliteter för den Licensierade Programvaran kan vara låsta eller otillgängliga i utvärderingsexemplet. För att kunna dra nytta av alla funktioner och funktionalitet för den Licensierade Programvaran måste Licenstagaren köpa en giltig licens aktiveringsnyckel. Från det att Licenstagaren aktiverar licensierad programvara med en giltig licensnyckel upphör utvärderingskopian att anses vara en utvärderingsexempel och alla villkor i detta avtal ska börja tillämpas i sin helhet.

8. TERM

Det finns flera typer av licens som licenstagaren kan välja att köpa. Om Licenstagaren väljer att köpa en livstidslicens kan du använda den tills den avslutas. Om du väljer att köpa en licens för en viss tid, kan du bara använda den under den angivna perioden. Du kan när som helst säga upp licensen genom att förstöra Programvaran, tillsammans med alla kopior av den. Licensen kommer att upphöra automatiskt eller på annat sätt upphöra att vara effektiv om du inte följer någon eller flera villkor i detta avtal. Du ska förstöra och upphöra med att använda Programvaran, tillsammans med alla kopior av dem omedelbart efter licensens upphörande.

9. LICENSÖVERFÖRING

Licenstagaren får inte hyra, hyra ut, låna, sälja, tilldela, underlicensera, omfördela eller överföra den Licensierade Programvaran eller den Licens som beviljas genom detta EULA utan föregående skriftligt samtycke från Licensgivaren.

10. UPPDATERING AV PROGRAMVARAN

Licens kan ge Licenstagaren med programuppdateringar och / eller innehåll uppdateringar från tid till annan utan kostnad under löptiden för detta avtal. Licensgivaren kan efter eget gottfinnande, avgöra om Licenstagaren kan få programuppdateringar och / eller innehåll uppdateringar gratis eller Licenstagaren måste betala för uppdateringar. för dessa syften, "Update" en ny version av den licensierade programvaran innehåller tekniska ändringar, uppdaterad information, förändrad funktion, eller andra förändringar som är avsedda av Licens att förbättra eller lägga till , ta bort eller på annat sätt modifiera någon aspekt av den licensierade programvaran. "Content Update" avses en uppdatering av innehållet som används av den licensierade programvaran som kan behöva uppdateras med jämna mellanrum. Om den licensierade programvaran är en uppdatering av en tidigare version måste Licenstagaren ha en giltig licens för den föregående versionen. Varje uppdatering tillhandahålls av licensgivaren att Licenstagaren görs på en licens utbytesbasis så att Licenstagaren samtycker, som en förutsättning för mottagare ing en uppdatering att Licenstagaren kommer att avsluta alla Licenstagarens rätt att använda någon tidigare version av den licensierade programvaran. Dock kan Licenstagaren fortsätter att använda den tidigare versionen endast för att underlätta övergången till den uppdaterade versionen. När en uppdatering har släppts, den Licens kan upphöra service eller support för tidigare versioner, utan något meddelande till Licenstagaren. programvaru~~POS=TRUNC och / eller innehåll uppdateringar kan tillhandahållas via den Licensierade programvaran eller på Licens webbplatser. behöver Denna licens tillåter inte Licenstagaren att skaffa och använda en programvara uppgradering och / eller en ny licensierad programvara version. Den licensierade programvaran kan kräva Innehålls Uppdateringar för att fungera effektivt. Licensgivaren kan lägga till nya funktioner, musikspår, element, bilder, videor eller ta bort ursprungliga funktioner, musikspår, element, bilder och videoklipp i Update Software eller uppgradera programvaran.

11. INTELLEKTUELL ÄGANDOM ÄGANDEN

Den Licensierade Programvaran och alla godkända kopior som Licenstagaren gör är den immateriella äganderätten till och ägs av Licensgivaren och av tredje part vars immateriella rättigheter har licensierats till Licensgivaren. Den Licensgivna Programvarans struktur, organisation och kod är Licensgivarens värdefulla affärshemligheter och konfidentiella uppgifter. Sådana tredje parter. Den Licensierade Programvaran är skyddad enligt lag, inklusive, men inte begränsat, upphovsrättslagarna i Folkrepubliken Kina och Förenta staterna och andra länder samt internationella bestämmelser. Licensinnehavaren får inte utfärda eller offentliggöra något offentligt uttalande angående den Licensierade Programvaran eller Licensgivaren utan skriftligt tillstånd från Licensgivaren, med undantag för vad som uttryckligen anges i detta EULA.

12. STÖD

Licensgivaren är inte skyldig enligt detta EULA att ge Licenstagaren några tekniska supporttjänster avseende den Licensierade Programvaran, men Licenstagaren kan begära ytterligare supporttjänster mot en extra kostnad eller få gratis e-postsupport som Licenstagaren kan erbjuda från tid till annan Under det här EULA-avtalet omfattar e-postsupport teknisk prioriterad teknisk assistans för installation och felsökning samt uppgradering och underhållsdekning.

13. AVSLUTNING MED WIDSMOB

Under förutsättning att de villkor som anges i artikel 8 har WidsMob rätt att säga upp detta EULA effektivt omedelbart efter att ha delgivit skriftligt meddelande till Licenstagaren under följande omständigheter: Om Licenstagaren begår ett väsentligt brott mot någon av sina skyldigheter enligt detta EULA som inte Lämpligt att åtgärda eller om Licenstagaren begår ett väsentligt brott mot någon av sina skyldigheter enligt detta EULA som inte åtgärdas inom femton (15) kalenderdagar efter mottagandet av ett meddelande från WidsMob. Uppsägning av detta EULA ska inte påverka några rättigheter, skyldigheter eller skulder Av någon part som har uppkommit före uppsägningen eller som är avsedd att fortsätta att få verkan efter uppsägning.

14. INGEN GARANTI FÖR LICENSERAD PROGRAMVARA

DEN LICENSERADE PROGRAMVARAN LEVERAS LICENSER "SOM ÄR." LICENSÖREN OCH LICENSÖRSFÖRSÄLJARE, ANSVARAR, MEDLEMSSTÄLLDA, MEDARBETARE GÖR INGEN GARANTI SOM ANVÄNDAR ELLER PRESTANDA. LICENSÖREN OCH LICENSÖREN FÖRFARAR, GÖR INTE GARANTIER, VILLKOR, FÖRETAG , ELLER VILLKOR (UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDD VAD TILLGÄRDER, TILLGÄNGLIGHET, INTEGRATION, NÖDVÄNDIG KVALITET ELLER EGNETHET FÖR NÅGON SÄRSKILT SYNDAMÅL, SÄRSKILDT ÄNDAMÅL, TILLÄMPNING, ANVÄNDNING ELLER ANDRA) , Med undantag för och i den utsträckning att en garanti inte kan uteslutas eller begränsas av tillämplig lag i licenstjänstemans rättegång.

DU VÄLJER EXPRESSLYCKER OCH SAMARBETAR ATT ANVÄNDNING AV WIDSMOB-PROGRAMVAREN ÄR SOM SOM ÄR SOM ÄR RISK OCH SOM ÄR ALLA RISKER FÖR NÖDVÄNDIG KVALITET, PRESTANDA, NÄRKÄRDIGHET MED DIG. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD SOM GIVAS AV WIDSMOB ELLER EN TILLVERKAD REPRESENTATIV SKAPAR GARANTI.

PROGRAMVARAN MÅSTE INNEHÅLLA "ÖPPNA KÄLLMATERIALER" (EG, NÅGON PROGRAMVARUM ÄR OPPSTÄLLD TILL OPEN Källa, KOPPLING, GNU ALLMÄNT OFFENTLIG LICENS, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, MINDRE ALLMÄNNA OFFENTLIGA LICENSER, MOZILLA LICENSE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE, OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE, MIT , APACHE ELLER PUBLIC DOMAIN LICENSES, ELLER LIKNANDE LICENS). WIDSMOB GARANTIER INTE FÖR ÖPPNA KILMATERIAL SOM INNEHÅLLS I PROGRAMVARAN. Dessa EULA: s BESTÄMMELSER OM ÅTERFÖRSÄKRING AV ANSVAR SKALL TILLÄMPAS.

15. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER licensgivaren eller licens'S DOTTERBOLAG, dess anställda, agenter VARA ansvariga för skada, ANSPRÅK, ELLER KOSTNADER SOM, ELLER FÖR NÅGRA FÖLJD INDIREKT, SÄRSKILDA, STRAFF, SKADOR, ELLER FÖRLUST AV VINST ELLER BESPARINGAR, ÄVEN Om en företrädare för licensgivaren eller ETT av licensgivarens DOTTERBOLAG HAR INFORMERATS ATT SÅDANA FÖRLUST, SKADOR, ANSPRÅK ELLER KOSTNADER ELLER FÖR KRAV FRÅN TREDJE PART. Dessa begränsningar och UTESLUTANDEN GÄLLER I dEN UTSTRÄCKNING GÄLLANDE LAG I LICENS jurisdiktion. Det sammanlagda ansvaret för licensgivaren OCH LICENS DOTTERBOLAG, dess anställda, agenter UNDER ELLER I SAMBAND MED DENNA EULA, skall begränsas till dE AVGIFTER LICENSTAGAREN har betalat för den licensierade programvaran, om något.

Om programvaran är föremål för en hotad, potentiella eller faktiska anspråk av överträdelse av ANNAN RÄTT FÖR VILKA WIDSMOB KAN VARA ANSVARIG, KOMMER LICENSTAGAREN platsen omedelbart och rimliga ansträngningar för att stoppa ANVÄNDA och radera PROGRAMVARA Vid mottagning BOLAGETS skriftligt meddelande ( bland annat genom e-post) KAN WIDSMOB GE LICENS MED byte eller uppdateras eller ändras programmet gratis. IN sådan omständighet SKA WIDSMOB inte bära övriga skulder till DIG.

16. SKADNING

LICENSGIVARE SKALL INNEHÅLLA OCH HÅLLA LICENSGIVARE HARMLESS FRÅN NÅGOT OCH ALLA SKADOR, TILLGÅNGAR, SKULDER, SKADOR, BUD, BIDRAG, KOSTNADER OCH UTGIFTER (INKLUSIVE ATTORNEY'S AVGIFTER) SOM ÄR FRÅN ELLER I FÖRBINDELSE MED LICENSAVTAGENS OLAGLIGA ELLER UBESTÄMMADE ANVÄNDNINGAR AV DEN LICENSERADE PROGRAMVARAN FRÅN NÅGON TREDJE PART. LICENSAVTAGETS FÖRPLIKTELSER UNDER DETTA AVSNITT SKALL ÖVERSTÄLLA UTFÖRANDET ELLER AVSLUTANDET AV DETTA AVTAL.

17. Slutanvändarens genererade innehåll

Den licensierade programvaran gör det möjligt för licenstagaren att ange innehåll som ska lagras på den dator där den licensierade programvaran är installerad (sådant innehåll ska hänvisas till häri som "End-användargenererat innehåll"). Licenstagaren är ensam ansvarig för Licenstagarens användning, lagring och utlämnande av slutanvändargenererat innehåll. Licenstagaren får endast använda slutanvändargenererat innehåll på ett ansvarsfullt sätt, på ett sätt som är förenligt med utövandet av gott omdöme. den licensierade programvaran kan tillåta licenstagaren att komma in, kopiera, redigera innehåll som utgör icke-offentlig personlig information om andra än licenstagaren individer, Licenstagaren får inte använda, förvara eller avslöja sådan information utan uttryckligt samtycke av de personer som det avser, om Licenstagaren har svårt att avgöra om Licenstagarens avsedd användning är lämpligt, eller. om Licenstagaren behöver skriftligt tillstånd, eller om andra juridiska frågor bör övervägas, licensgivaren uppmuntrar starkt Licenstagaren att söka kompetent juridiskt biträde. Licensgivaren inte kommer att hjälpa Licenstagaren att göra denna bestämning, och inte heller kan Licens ge Licenstagaren med juridisk rådgivning som immateriella rättigheter eller sekretesslagar.

Licenstagaren får endast använda slutanvändargenererat innehåll som hör till licenstagare och kommer inte att kränka andras rättigheter däri Licens kommer inte att redigera eller övervaka all innehåll ;. Licenstagaren antar därför exklusivt ansvar för övervakningen av dessa Licenstagaren. inte använda den licensierade programvaran i samband med innehåll som är olagligt, obscent, oanständigt, nedsättande, uppviglar ras eller etniskt hat eller kränker andras rättigheter, eller på något annat sätt stötande.

Licenstagaren är ansvarig för att oberoende verifiera riktigheten och fullständigheten Licenstagarens innehåll (t.ex. några tekniska illustrationer eller diagram för driften guider, reservdelskataloger, scheman, skrivscheman, monteringsanvisningar, manualer underhålls, arkitektoniska presentationer eller andra material Du skapa och / eller modifiera med hjälp Vår Software).

Licenstagaren får endast använda slutanvändargenererat innehåll som hör till licenstagare och kommer inte att kränka andras rättigheter däri Licens kommer inte att redigera eller övervaka all innehåll ;. Licenstagaren antar därför exklusivt ansvar för övervakningen av dessa Licenstagaren. inte använda den licensierade programvaran i samband med innehåll som är olagligt, obscent, oanständigt, nedsättande, uppviglar ras eller etniskt hat eller kränker andras rättigheter, eller på något annat sätt stötande.

Om Licenstagaren eller Licens advokat avgör att Licenstagaren krävs enligt lag för att få skriftligt tillstånd att använda delar av slutanvändargenererat innehåll, måste Licenstagaren begära tillstånd för reproduktion, omfördelning, eller modifiering av innehållet från en lämplig ägare till föremål material (som kan anges i den licensierade programvaran). Om, å andra sidan, bestämmer Licenstagaren eller Licens advokat är det tillåtet att gå vidare och innefattar slutanvändargenererat innehåll från den licensierade programvaran, ber Licens Licenstagaren att korrekt utse den licens~~POS=TRUNC varumärke (s) vid hänvisning till den licensierade programvaran i meddelandet eller copyright del av licens~~POS=TRUNC papper, projekt eller produkt. Licenstagaren får ersättning, hålla skadeslös och försvara licensgivaren och licens~~POS=TRUNC leverantörer från alla anspråk, skador, advokatarvoden , kostnader och stämningar som uppstår eller härrör från, Licenstagarens användning eller distribution av allt innehåll och dess användning av den licensierade programvaran.

18. EXPORTBEGRÄNSNINGAR

Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller återexportera licensierad programvara till några länder eller territorier som sanktioneras av FN eller USA. Genom att använda den licensierade programvaran, garanterar du att du inte befinner dig i något av dessa länder.

19. ÅTGÄRDER FÖR LAG OCH RÄTTSLIG BESLUT

Denna överenskommelse kommer att styras av Folkrepubliken Kinas lagar, utan att det påverkar lagkonflikt. Eventuella tvister som uppstår genom eller i samband med detta avtal ska lösas av Hongkong International Court of Justice i enlighet med dess effektiva regler I den utsträckning som inte är förbjudet enligt lokal lag i din jurisdiktion.

ERKÄNNANDE AV INSTALLATIONEN AV PROGRAMVARAN, DIG INKÄNNER AT DU HAR LÄS OCH FÖRSTÅR FÖRETAGET OCH ATT DU SAMARBETAR ATT BUNDAS AV DESS VILKÅR OCH VILLKOR. DIG SAMARBETAR ATT DETTA AVTALET ÄR DEN FULLA OCH SLUTSATTA AVTALET MELLAN PARTERNA OCH FÖRSÖKAR ALLA FÖRESLÅDA ELLER FÖREBYGGANDE AVTAL, ORAL ELLER SKRIFTLIGT, OCH NÅGON ANNAN KOMMUNIKATION MELLAN PARTERNA I FÖRBINDELSE MED DEN LICENS SOM BESKRIVS HÄR.

 

 

Blog